TOMATO & FRUIT PEELER

18 Aug. 17 Go Back to Recipes

TOMATO & FRUIT PEELER

Perfect for soft fruit such as tomatoes, peaches, pears, etc.